План за развитие на парк „Св.Тройца“ гр.София

ПРОЕКТАНТ: арх. В. Отонов