Каква е процедурата по издаване на разрешение за строеж?

Знаем ли каква е процедурата по издаване на разрешение за строеж, колко време ще ни отнеме и какви стъпки трябва да предприемем?

 1. Придобиване на скица поземлен имот.
 • Къде? Агенция по геодезия, картография и кадастър след подаване на заявление по образец.
 • Срок – обикновена услуга – до 7 работни дни; бърза услуга  – до 3 работни дни
 • Заявление Възможно е заявяване на услугите по електронен път в системата на КАИС. При подаване на заявление на място, то се попълва от служител електронно.
 • Необходими документи – документ за самоличност, документ за платена такса при подаване на заявление на място.

 

 1. Издаване на виза за проектиране
 • От кого? От главния архитект на съответната община
 • Какво представлява? Извадка от действащ подробен устройствен план (ПУП), която обхваща съответния поземлен имот и тези в съседство, с налични сгради, линии на застрояване и и допустими параметри на застрояване – допустима височина, плътност и интензивност на застрояване, озеленени площи и др., ако съществуват такива.
 • Срок – до 14 дни
 • Заявление – Потърсете в сайта на съответната община.

 

 1. Изготвяне на инвестиционен проект
 • От кого? Архитект с пълна или ограничена проектантска правоспособност, в зависимост от категорията на строежа.
 • Какво представлява? Съвкупност от проекти, изготвени от специалисти – архитекти и инженери,  които носят подробна информация относно обекта.
 • Необходим набор от проекти:
 • Част Геодезиязадължително; заснемане при започване на проекта и изготвяне на вертикална планировка след проектирането.
 • Част Архитектуразадължително; проектиране на сградата – отразяване на основната идея, изработване на функционална схема и подготвяне на визията на сградата.
 • Част Конструкциизадължително; проектиране на конструкцията на сградата.
 • Част ВиК (Водоснабдяване и Канализация)задължително; проектиране на ВиК системата на сградата и включването му към мрежата на населеното място.
 • Част Електрозадължително; проектиране на електрическата система на сградата и снабдяването му с електроенергия.
 • Част Енергийна ефективностзадължително;
 • Част ОВК (Отопление, Вентилация и климатизация) – задължително при проекти с РЗП над 50 кв.м; проектиране на ОВК система на сградата.
 • Част Пожарна безопасност – задължително при проекти над 200 кв.м
 • Срок – Съгласуване с главния проектант.

 

 1. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект
 • С кого? – С молба за одобрение на инвестиционния проект в писмена форма до главния архитект на съответната община. Към молбата също се прилага оценка на съответствие на инвестиционния проект с предвижданията на подробния устройствен план. Тя може да бъде изготвена от експертния съвет на одобряващата администрация или като комплексен доклад, съставена от лицензирана фирма-консултант.
 • Срок – при наличие на комплексен доклад – 14 дни, при липса на комплексен доклад 30 дни.

 

 1. Подаване на заявление за издаване на разрешение за строеж

Разрешението за строеж може да се издаде едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението.

 

 • Къде? – В съответната община.
 • Срок? – 7 дни от постъпване на писменото заявление, при наличие на одобрен проект.
 • Документи за прилагане към заявлението:
 • актуален документ за собственост
 • вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса
 • виза за проектиране
 • инвестиционен проект
 • оценка на инвестиционния проект със съществените изисквания на строежите
 • предварителни договори с експлоатационните дружества, за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

 

В зависимост от големината и спецификата на строежа може да има нужда и от

документи, като положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност и оценка на въздействието върху околната среда.

 

ВАЖНО:

 • Разрешението на строеж губи силата си ако:
 • Строителството не започне в срок от 3 години след издаването му
 • Грубият строеж, включително покрива на сградата, не е завършен в рамките на 5 години след започването му.
 • Разрешението за строеж може да бъде презаверено от възложителя на строежа в тримесечен срок от изтичането му.
 • Разрешението за строеж може да се презавери само веднъж.

С удоволствие ще Ви консултираме по всички въпроси за Вашия имот. Свържете се с екипа на ОтонАрхитектс за безплатна консултация и професионално проектиране