Детска градина с две яслени групи

Филиал на детска градина с две яслени групи – гр. София; ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Боянски водопад“ до блок 238